Otvorenie Urbárskeho domu (14.10.2012)
IMG_0217
IMG_0218
IMG_0219
IMG_0220
IMG_0222
IMG_0223
IMG_0225
IMG_0228
IMG_0229
IMG_0231
IMG_0234
IMG_0236
IMG_0241
IMG_0244
IMG_0245
IMG_0247
IMG_0248
IMG_0253
IMG_0260
IMG_0261
IMG_0266
IMG_0268
IMG_0273
IMG_0276
IMG_0277
IMG_0280
IMG_0288
IMG_0292
IMG_0295
IMG_0297
IMG_0301
IMG_0302
IMG_0304
IMG_0305
IMG_0307
IMG_0311
IMG_0313
IMG_0314
IMG_0316
IMG_0322
IMG_0328
IMG_0330
IMG_0332
IMG_0340
IMG_0341
IMG_0343