29.11.2023 ZAČÍNA SA ZIMA

Približujeme sa k vlaňajšku v ťažbe dreva.

23.06.2023 Protokol z výsledkov hlasovania

Členovia spoločenstva, ktorých podiely nespravuje alebo s ktorými nenakladá Slovenský pozemkový fond, 7 384 784 hlasov. Potrebná nadpolovičná väčšina k zvoleniu predstavuje 3 692 393 hlasov.

15.02.2023 Bezplatné parkovanie na vyhradených miestach v Jasnej

Vážení podielnici, dovoľujeme si vám oznámiť, že nám podarilo zabezpečiť bezplatné parkovanie na vyhradených miestach v Jasnej.

Pozemkové spoločenstvo Ploštín

Pozemkové spoločenstvo Ploštín hospodári na ploche 775 ha v katastrálnych územiach Demänová, Ploštín a Demänovská Dolina. Pozemky, ktoré boli dočasne vyňaté z lesného pôdneho fondu a trvalých trávnych porastov z dôvodu investičnej výstavby sú pokryté nájmami.

Hlavnou činnosťou PS je lesopestovateľská činnosť, ktorá prebieha v súlade s lesným hospodárskym plánom a zákonom o lesoch. V starostlivosti o les patríme k spoločenstvám Liptova, ktoré sa radia na popredné miesta. Lesy sú naše bohatstvo, musíme ich chrániť a starať sa o ne.

Výbor a Dozorná rada PS

Predseda PS
Ing. Vladimír Uličný
Tajomník
Mgr. Ján Dzúr

Členovia výboru PS Ploštín
Ing. Miriam Pitoňáková
Ing. Róbert Hliničan
Ing. Dušan Priechodský
Ing. Milota Krakovská
Ivan Priechodský

Predseda DR
Ing. Jaroslav Žuffa

Členovia dozornej rady PS Ploštín 
Jaroslav Žuffa
Milan Dzúrik