História

Pozemkové spoločenstvo Ploštín vstúpilo do života rodín v Ploštíne už v druhej polovici 19.storočia.

Z dokumentov a zápisníc z valných zhromaždení sa dozvedáme, že v roku 1990 bol založený 14 členný prípravný výbor a jeho predsedom sa stal Martin Uličný. V roku 1992 Štátne lesy, ktoré takmer 4 desaťročia spravovali lesy odstúpili od ich užívania a hospodárenia a vrátili výmeru 967,35 ha pozemkov urbárskemu spoločenstvu Ploštín. V tom istom roku na valnom zhromaždení bol za predsedu zvolený Milan Droppa. V rokoch 2003-2007 funkciu predsedu vykonával Ing.Milan Uličný. Počas jeho funkčného obdobia, presne 27.3.2004 prijalo valné zhromaždenie terajší názov Pozemkové spoločenstvo Ploštín, ktorého zmena vyplynula zo zákona.

Od roku 1996 už Pozemkové spoločenstvo Ploštín už vystupuje ako samostatný právny subjekt, ktorý v súčasnosti združuje vyše 400 členov, majiteľov lesných pozemkov a trvalých trávnych porastov za účelom spoločného hospodárenia. Dnes má PS členov roztrúsených po celom Slovensku, ale aj v zahraničí, najmä v Českej republike.

Pre zaujímavosť, v období rokov 1992-1999, teda počas 7 rokov vlastného hospodárenia bolo vysadených 180.000 kusov sadeníc nového lesa.

Rok 1997 je rokom začatia ROEP v katastrálnom území Demänovská Dolina. Tento proces prebiehal do roku 1999, a podľa vtedajších dokumentov mal prebehnúť ukážkovo. V rokoch 2001-2002 sa zrealizovala výstavba – Hospodársky dvor Lúčky. V súčasnosti je objekt v dlhodobom nájme.

V roku 2012 naše PS zmenilo sídlo, keď sa presťahovalo z kultúrneho domu do novej budovy, ktorej výstavba začala v máji 2011. Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo 14.10.2012 a stavba bola skolaudovaná 20.12.2012. Náš cieľ bol nasledovný: mať dôstojný stánok spoločenstva a zhodnotiť spoločný majetok.

Podrobná história o vzniku a ďalšom vývoji tohto spoločenstva, najmä do roku 1990 je popísaná v knihe o Ploštíne, ktorá bola vydaná v roku 2007.